Повеќе за скоковите


Ова се вика Двократен скок ( or Niken tobi).

И покрај тоа што има поголемо влијание на таблата, поверојатно е овие два камења да бидат пресечени од непријателот бидејќи имаат поголема празнина измеѓу.

Постојат Трократен скок и Четирикратен скок.
Овие големи скокови најчесто се користат за отварање.


Овој скок се вика Витешки потег (Keima) (исто како движењето на витезот - коњот - во шахот).

Витешкиот потез често се користи за освојување на ќошовите како што е прикажано лево.


Ова се вика Косуми (јап. Kosumi) - дијагонален потег.

Двата камења се во суштина поврзани, но овој потег е побавен бидејќи екстензијата од првиот камен е помала отколку претходните потези.


Следна

Содржина

Почетна